Слайд-шоу

Остерігайтесь підробок!

В даний час в законодавстві України сформувалася певна система відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності та фальсифікацію продукції, що включає нормативно-правові акти різної галузевої приналежності і юридичної сили:
Конституція України:
• ст. 54 «Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожен громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом »,
• ст. 55 «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого ВР з прав людини, а після використання всіх національних засобів правового захисту - до відповідних міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна ».
Цивільний кодекс України:
• ст. 431. «Наслідки порушення права інтелектуальної власності
Порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права або посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом або договором ».
• ст.432. Захист права інтелектуальної власності судом.
1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.
2. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:
1. застосуванні невідкладних заходів щодо попередження порушення права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;
2. призупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт яких експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
3. вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;
4. вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;
5. застосуванні разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;
6. опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.
Господарський кодекс України:
• розділ V «Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання»
• глава 16 «Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності»
• глава 36 «Використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання (комерційна концесія)»
Закони України:
• Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
• Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»:
Глава 2. Неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання.
Глава 3. Створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції.
Глава 4. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.
Кодекс України про адміністративні правопорушення:
• ст.512 «Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності»
• ст. 1649 «Незаконне розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»
Кримінальний кодекс України:
• ст. 216 «Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених і одержаних чи підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних»
• ст. 229 «Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару»
Як поняття контрафакту співвідноситься з недобросовісною конкуренцією
Відповідно до ст.6 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" Копіювання зовнішнього вигляду виробу.
Копіюванням зовнішнього вигляду виробу є відтворення зовнішнього вигляду виробу іншого суб'єкта господарювання і введення її в господарський обіг без однозначного зазначення виробника копії, що може призвести до змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання.
Не визнається неправомірним копіювання зовнішнього вигляду виробу або його частин, якщо таке копіювання зумовлено виключно їх функціональним застосуванням.
Дія цієї статті не поширюється на вироби, що мають охорону як об'єкти права інтелектуальної власності.
Відповідальність за порушення, передбачені статтями 4 і 6:
ст. 24. Відшкодування шкоди.
Особи, яким заподіяно шкоду внаслідок вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, можуть звернутися до суду з позовом про її відшкодування.
ст. 25. Вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання.
У разі визнання вчинення порушень, передбачених статтями 4 і 6 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушені, має право звернутися до суду з позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб'єкта господарювання і у виробника, і у продавця.
Порядок використання вилучених товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

Історично склалося що на території Бердянська є тільки два підприємства які займаються випуском і розробкою сільгосптехніки: "ДП" Бердянський завод сільгосптехніки "і" ПАТ "Бердянські жниварки".

Левый спойлер:
Правый спойлер: